@age_mavia

@age_mavia
MENJELAJAH UNTUK BERBAGI

ALONEDIECTIVITWEET

Hak cipta dilindungi. Diberdayakan oleh Blogger.
On Jumat, 18 November 2011
Misi utama diutusnya rasul SAW ke dunia ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlaq” (Hadits).
Akhlak Rasulullah SAW mencakup segala sisi kehidupan, yaitu sebagai suami, kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi pasukan Islam, dan sebagainya.

Akhlak Rasulullah SAW secara Umum:
1.      Akhlaq qur’ani
Ditanyakan kepada Aisyah r.a. tentang akhlaq Rasulullah SAW, maka jawabnya, “Akhlaknya Qur’ani” (Hadits)
Akhlaq Rasulullah adalah Al-Qur’an. Karena itu, untuk memperoleh gambaran utuh akhlaq beliau kita perlu memahami Qur’an dan as-Sunnah atau segala sesuatuyang ada kaitannya dengan pola kehidupan Rasulullah.
2.      Akhlaq manusia terbaik
“Dikatakan oleh Anas r.a. bahwa Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya.

Contoh akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan Nabi SAW
1.      Jujur
Hadits Rasul: “sesungguhnya kejujuran itu  akan menghantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikanitu akan menghantarkan ke syurga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di di sisi ALLAH sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang akhirnya akan menghantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi ALLAH sebagai pendusta.” (HR. Bukhari – Muslim)
2.      Dermawan
“tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata ‘Ya ALLAH, berikanlah karunia-Mu. Sebagai ganti apa yang ia infakkan’. Malaikat lainnya berkata: ‘Ya ALLAH, berikanlahia kebinasaan karena telahmempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya’.” (Mutafaq ‘alaih)
3.      Malu
“Adalah Rasulullah SAW sangat tinggi rasa malunya, lebih pemalu dari gadis pingitan. Apabila beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya  pada wajah beliau.” (HR. Muslim)
“Iman itu mempunyai 71 atau 81 cabang dan yang paling utamanya adalah mengucapkan Laa ilaaha illal-Lah dan serendah-rendahnya adalah menyingkirkan duri (gangguan dari jalan). Dan sifat pemalu merupakan satu bagian dari iman.” (Mutafaq ‘alaih)
4.      Menepati janji (QS.5:1, QS.17:34).
5.      Menutupi aib (QS.24:19).

 Contoh akhlak-akhlak tercela yang diperingkatkan Rasulullah SAW
1.      Marah (QS.3:133-134)
Dari Abi Hurairah r.a. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: “Wasiatilah aku.” Sabda Nabi: “Janganlah engjau mudah marah. Maka diulanginya beberapa kali. Sabdanya: Janganlah engkau mudah marah.” (HR. Bukhari – Muslim)
2.      Ghibah dan Namimah (QS.49:12)
3.      Riya (QS.2:264)
4.      Sombong (QS.17:37)
5.      Zalim
“Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman (berbuat zalim) pada diri-Ku dan Aku jadikan sebagai perbuatan haram bagi kalian, maka dari itu janganlah kalian berbuat zalim.” (HR. Muslim)KESIMPULAN
Misi utama diutusnya rasul ke dunia ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Akhlak Rasulullah mencakup segala sisi kehidupan.
Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an.
Akhlaq Rasulullah adalah akhlaq manusia terbaik.
Contoh akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan Nabi SAW diantaranya adalah jujur, dermawan, malu, menepati janji, dan menutupi aib.
Contoh akhlak-akhlak tercela yang diperingkatkan Rasulullah SAW diantaranya adalah marah, ghibah dan namimah, riya, sombong, dan zalim.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments